Rapporter har vist at i noen områder kan over 20 % av befolkningen være rammet av irritabel tarm-syndrom (IBS) (4,6). På verdensbasis tror man at IBS er i størrelsesordenen 7 % til 15 %, og Norge ligger i det øvre sjiktet av estimatet. Kanskje også noe høyere. Hvorfor det er slik vet vi ikke. Forskningen ledet av Sperber og kolleger, viser til følgende tall på verdensbasis, men det er nok store mørketall (7):

– Australia, New Zealand, Nord-Amerika og Europa: 8,1 %
– Asia: 9,6 %
– Latin Amerika: 17,5 %
– Midtøsten: 5,8 %

Ifølge forskningen er irritabel tarm-syndrom 1,5 ganger vanligere hos kvinner enn hos menn, og det kan se ut til at husholdninger med lav inntekt er sterkere rammet (4,6). Hvorfor det er slik, er vi også usikre på.

Flere som sliter med mageplager
Funksjonelle mageplager er en samlebetegnelse på ulike kroniske mageplager som ikke skyldes alvorligere lidelser. Eksempler på alvorligere magelidelser er cøliaki og betennelsestilstander. Funksjonelle mageplager kan vise seg som magesmerter, oppblåsthet og endret avføringsmønster. Plagene navngis etter hvilke symptomer som er mest dominerende. Her kan det være store overlappinger, fordi vi mennesker er mer komplekse enn medisinske kategoriseringer:

– Irritabel tarm-syndrom (IBS)
– Funksjonell diare
– Funksjonell forstoppelse
– Funksjonell oppblåsthet
– Uspesifiserte funksjonelle mageplager
– Opioidindusert forstoppelse (forårsaket av medikamenter)

I Norge har vi etablert en egen nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage- og tarmlidelser. Den ble opprettet i 2014 og har stedlig feste ved Haukland Universitetssykehus. Disse gjør en viktig jobb innen forskning og tilbyr hjelp til pasienter som sliter med store plager. Med flere aktører som arbeider innenfor feltet, blir det mer penger og ressurser blir tilgjengelig. Vi håper at dette vil effektivisere veien mot oppdagelsen av hva som er årsaken til IBS m.m.

Do-kort fra LMF
Irritabel tarm-syndrom er en av de hyppigste tilstandene sett av gastroenterologer (leger spesialisert på mage og tarm), noe som medfører store kostnader for individ og samfunn. Irritabel tarm-syndrom påvirker livskvalitet, og kan føre til sosial isolasjon, inkludert utfordringer med å være lenge borte fra hjemmet, fordi man mister oversikt over toaletter i umiddelbar nærhet.

I påvente av at forskningsmiljøene finner årsaken og videre en god behandling, er det være godt å vite om hvilken hjelp som tilbys i hverdagen. FODMAP-eliminering hjelper svært mange med å redusere plagene, men for dem som ikke kommer helt i mål med en slik kostholdsomlegging, er det andre aktører som forsøker å hjelpe. For de som er helt avhengig av å få tilgang til et toalett innen kort tid har Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) utviklet «Dokort-ordningen». Ved å benytte seg av denne ordningen kan man fritt benytte seg av handikaptoaletter, samt få tilgang til fasttrack på norske flyplasser – som vil si at man slipper raskere gjennom sikkerhetskontrollen. Les mer om denne ordningen her: https://www.lmfnorge.no/Undersider/Nyhetsartikkel/IBD-eller-IBS-Ikke-glem-LMFs-dokort-paa-reise?Action=1&PID=19

Skrevet at klinisk ernæringsfysiolog og gründer i FODMAP Skandinavia, Helge Andreas Felberg.

4.American College of Gastroenterology Task Force on Irritable Bowel, S., et al., An evidence-based position statement on the management of irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol, 2009. 104 Suppl 1: p. S1-35.
6.Andrews, E.B., et al., Prevalence and demographics of irritable bowel syndrome: results from a large web-based survey. Aliment Pharmacol Ther, 2005. 22(10): p. 935-42.
7.Sperber, A.D., et al., The global prevalence of IBS in adults remains elusive due to the heterogeneity of studies: a Rome Foundation working team literature review. Gut, 2016.